ژئوعمران

زهکش ها Drainage sheets

آب یکی از مخرب ترین عوامل طبیعی تخریب سازه ها می باشد که در صورت عدم کنترل آبهای زیر سطحی در صورت برخورد آن با پی ساختمان خسارت های فراوانی به ساختمان وارد میشود.بنابراین با استفاده از یک زهکش مناسب میتوان از بروز هرگونه خسارتی جلوگیری کرد.

کاربرد ژئودرین ها :

  1. زهکش کف پارکینگ ها، زیر فنداسیون ها در مکان های با سطح آب بالا
  2. پشت دیوار های حائل و قائم و نیز کوله پلها جهت زهکشی آب های سطحی
  3. استفاده در محل های دفن زباله و سایت های پتروشیمی جهت هدایت آلاینده های سیال
  4. استفاده در جدار داخلی و نیز بیرونی تونل ها جهت هدایت آب های زیر زمینی
  5. استفاده در بام ساختمان ها (بام های سبز) و زیر فضاهای سبز و استادیوم ها